Algemene Voorwaarden 

Verzenden, levertijd en retourneren
Bij elk kunstwerk wordt de verwachte verzendtijd vermeld, u wordt op de hoogte gebracht van de bestelling en de status, uw zending is hierna door de track & trace-code te volgen.

Afhalen:
Wij adviseren u een kunstwerk bij ons af te halen, een kunstwerk is groot en vaak onhandig te verzenden, beschadigingen zijn niet geheel uit te sluiten. Wij vragen u dan om een afspraak hiervoor te maken, meestal kan dat al snel, zelfs in het weekend en/of ’s avonds. Bel 0683495889

Belangrijke notitie:
Een bestelling wordt tot de voordeur geleverd.
Verpakkingen worden niet door de bezorger verwijderd en ook niet mee retour genomen, u dient zelf voor de verwijdering van de verpakking zorg te dragen.

Leveringskosten:
Wij verzenden de kunstwerken op basis van het formaat, de kosten zijn moeilijk van te voren te bepalen, wij berekenen de kosten na het bekend zijn van het uiteindelijke pakket en gewicht.

Alle bedragen die vermeld staan bij de kunstwerken zijn inclusief btw.

Wij zorgen voor een degelijke verpakking, mocht u verpakkingsschade ontdekken dan dient u dit direct aan de transporteur en aan ons te melden.
Voor verzending buiten Nederland wordt een meerprijs doorberekend.

U kunt een kunstwerk ook alleen op canvas bestellen (dus zonder frame), wij zenden het canvas dan losjes opgerold in een koker, dit scheelt aanzienlijk in de kosten. U kunt dan bij een plaatselijke lijstenmakerij het doek op een frame laten spannen.

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op.

Retourneren: 
Wij staan achter onze kunst en vertrouwen erop dat u tevreden bent zodra u het kunstwerk geleverd krijgt en aan de muur hebt hangen. Als dat niet zo is dan kunt u het binnen veertien dagen na bezorging terugsturen en krijgt u uw geld terug, maar neem dan eerst contact met ons op. We betalen het aankoopbedrag van het artikel terug, nadat wij het in goede staat retour hebben ontvangen.

Voor schilderijen die in opdracht zijn gemaakt (dus persoonlijk voor u zijn gemaakt) is geen retournering mogelijk, het door u bestelde kunstwerk kunt u bij ons afhalen en dan beoordelen of deze overeenkomt met de door u afgegeven opdracht.

Het verzenden van een kunstwerk is prijzig, dat heeft te maken met de maatvoering, gewicht en de kwetsbaarheid. De kosten voor het zenden en het eventueel retour zenden van een kunstwerk zijn voor de klant haar rekening en tevens is de klant verantwoordelijk bij retournering om de waarde van het kunstwerk te verzekeren.

Belangrijke informatie bij retour zenden:
Lees hieronder ook onze uitgebreide Algemene Voorwaarden voor meer informatie over retourzendingen en terugbetaling. 

Een kunstwerk kan uitsluitend retour worden gezonden na de ontvangst van een specifiek adreslabel dat u van de kunstenaar ontvangt na aanmelding van het retour. Het op het retourlabel opgegeven adres kan afwijken van een bij u bekend kantoor- of studio adres en /of van het verzendadres waarvan u het pakket heeft ontvangen.

Bij het NIET RETOURNEREN van het artikel naar het SPECIFIEK GENOEMDE ADRES op het adreslabel, is de klant verantwoordelijk over het pakket en kan de kunstenaar het pakket als nooit ontvangen beschouwen. 

Wanneer en hoe ontvang ik mijn terugbetaling:
Wij kunnen enkel terugbetalingen doen volgens de betaalmethode die je voor de bestelling gebruikte. Heb je een bestelling geannuleerd die nog niet verzonden werd, dan wordt deze zo spoedig mogelijk terugbetaald: het bedrag zal binnen 7 werkdagen op je rekening staan afhankelijk van de bank en de gekozen betaalmethode.

Gaat het om een geretourneerde bestelling, dan wordt die pas terugbetaald wanneer het kunstwerk op ons (specifiek genoemde adres) op de aan u gezonden retourlabel is aangekomen, daar wordt op eventuele schade gecontroleerd. 

Lees onze uitgebreide Algemene Voorwaarden hieronder voor meer informatie.

See below

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       “Het Kunstwerk” (Kunst / Kunstwerken): het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de Kunstenaar en de Klant.

2.       “De Kunstenaar”: de maker van het Kunstwerk.

3.       “De Klant”: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met De Kunstenaar een overeenkomst aangaat.

 Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door De Kunstenaar.

 Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen De Kunstenaar en de Klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van De Kunstenaar door de Klant.

 Artikel 4 – Prijzen

1.       Prijzen zijn in euro´s en zijn inclusief BTW.

2.       Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, kunnen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk

1.       Indien de overeenkomst de koop van een Kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het Kunstwerk, de gegevens van de Klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.

2.       Koop kunstwerk op een Expositie & of via Webshop voorraad. Het Kunstwerk wordt binnen 1 maand na afloop van de Expositie aan de Klant afgeleverd, tenzij anders is overeengekomen. Indien het Kunstwerk zich in voorraad bevindt en niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan aflevering eerder plaatsvinden.

3.       Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.       Aflevering van het Kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst. Het Kunstwerk is voor risico van de Klant van de aflevering af.

5.       Klachten over gebreken aan het gekochte Kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij de Kunstenaar c.q. Justin Estourgie te worden ingediend, waarbij binnen één maand als marge staat berekend, niet tijdig een klacht claimen/indienen leidt tot verlies van rechten.

 ARTIKEL 6 – Reparaties en overige werkzaamheden

1.       Reparaties en overige werkzaamheden door De Kunstenaar aan een Kunstwerk dat eigendom is van de Klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht.

2.       Bij aflevering van het Kunstwerk is de Klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de Klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan De Kunstenaar.

3.       De Klant wordt geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen één maand na aflevering van het Kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan de verrichte werkzaamheden.

 Artikel 7 – Betaling

Betaling door de Klant geschiedt:

1.       Contant bij afhalen of per overschrijving naar onze bankrekening.

2.       Op basis van een factuur, indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de Klant in verzuim en is de Klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.

3.       De door De Kunstenaar in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Klant.

 ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

1.       Zolang de Klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt De Kunstenaar zich de eigendom van het Kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de Klant over, zodra de Klant aan al zijn verplichtingen jegens De Kunstenaar heeft voldaan.

 ARTIKEL 9 – Persoonlijke Opdracht

1.       Indien persoonlijk getint (specifieke kleuren/ maatvoering/ specifieke vormgeving/ speciale verfmaterialen) is de Klant verplicht het schilderij gemaakt door De Kunstenaar in opdracht af te nemen.

2.       De Kunstenaar zal de Klant door middel van foto’s maximaal 2x op de hoogte houden van de vordering van de opdracht en /of gewenste aanpassingen.

 ARTIKEL 10 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

1.       De Kunstenaar zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door De Kunstenaar kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de Klant is aangegaan alsmede om de Klant op de hoogte te houden van De Kunstenaar en de activiteiten die het ontplooit.

2.       De Klant kan zich te allen tijde tot De Kunstenaar wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de Klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Klant dit schriftelijk of elektronisch aan De Kunstenaar te melden.

3.       De Kunstenaar deelt geen informatie van de Klant met derden.

4.       De Kunstenaar gebruikt uitsluitend de Klant zijn gegevens voor eventuele nieuwsbrieven en aankondigingen van exposities.

ARTIKEL 11 – Intellectuele eigendom

1.       Het auteursrecht op het Kunstwerk blijft berusten bij de Kunstenaar. Uit dit recht van de Kunstenaar vloeien voor de Klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het Kunstwerk.

 ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en geschillen

1.       Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de Klant en De Kunstenaar is Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.

  ARTIKEL 13 – definities

1.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.       Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Kunstenaar;

3.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 ARTIKEL 14- overeenkomst

1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Kunstenaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Kunstenaar is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

 ARTIKEL 15- herroepingsrecht

1.       Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2.       Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 ARTIKEL 16 – Kosten in geval van herroeping

1.       Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de Kunstenaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen (na ontvangst).

  ARTIKEL 17 – Conformiteit en Garantie

1.       De Kunstenaar staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 ARTIKEL 18 – Levering en uitvoering

1.       De Kunstenaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Kunstenaar kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Kunstenaar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

2.       Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

3.       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Kunstenaar zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Kunstenaar.

 ARTIKEL 19- betaling

1.       Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de door de Klant verschuldigde bedragen direct te worden overgemaakt, gestort vooraf op onze bankrekening.

2.       Bij ophalen kunt u een kunstwerk betalen op het moment dat deze u ter hand is gesteld.

3.       In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, c.q. maken van een kunstwerk in opdracht, vangt deze termijn aan nadat de Kunstenaar de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

4.       De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden

Returns & Delivery, Conditions etc.

This information is only available in the Dutch language,
Only the Dutch General terms & conditions are valid. 

See the Web shop for the information.
Please call us for condition of sales, return of goods etc.
Phone 0031683495889

Our email address: info@estourgie.nl

80x120cm